FAQ

Udmelding

Udmelding

Udmelding skal altid ske via institutionens hjemmeside, her vil I automatisk få tilsendt en kvittering på at vi har modtaget udmeldingen. Udmelding kan ikke ske til lederen af institutionen, eller via mail eller på andre måder end via hjemmesiden. Kommunen kan heller ikke foretage udmeldelsen for jer selvom de måtte tilbyde det.

 

Udmeldingsfrist

Der er 6 ugers opsigelsesfrist til den 1. eller den 15. i en måned.

Fristen er til for at sikre at vi kan nå at få et nyt barn indmeldt så institutionen, og dermed de resterende børn, ikke mister tilskud i den mellemliggende periode.

Hvis I ved at I skal flytte eller har søgt en anden institution, så sig til så tidligt som muligt så vi har mulighed for at finde et andet barn til pladsen.

 

Tilbagebetaling af depositum ved udmelding

Afhængig af datoen for udmelding kan der gå op til 1-2 uger efter den sidste dag før det udbetales, men vi bestræber os på at gøre det så hurtigt som muligt.

Normalt udbetaler vi depositum omkring den 3. i måneden (for de der har haft sidste dag i slutningen af en måned) og omkring den 17. i måneden, for de der har haft sidste dag d. 15.

Såfremt der er restancer eller forkortet opsigelsesvarsel (opsigelse med mindre en 6 uger til den 1. eller den 15.) kan der blive modregnet i depositummet.

Flytning

Flytning – husk at melde flytning.

Hvis du skal flytte, husk da altid at melde flytning via institutionens hjemmeside. Det er vigtigt at institutionen har opdaterede bopælsoplyninger, ligesom institutionen skal meddele flytningen til kommunen hvis I flytter til en ny kommune. 

 

Flytning til en anden kommune – differentieret betaling.

Hvis du flytter til en anden kommune, kan dit barn fortsætte i institutionen som hidtil, enten permanent, eller til I har fået plads i en institution i den nye kommune.

 

Bemærk dog at der ofte er et lavere kommunalt tilskud i den kommune I flytter til. Hvis der er et lavere tilskud i tilflytterkommunen, vil I blive bedt om at betale differencen udover den normale betaling.

Hvis du overvejer at flytte, så tag kontakt til administrationen så tidligt som muligt så du kender de økonomiske implikationer ifht. institutionspladsen.

 

Flytning til en anden Trygge institution

Hvis du ifm. flytning ønsker at flytte til en anden Trygge institution, så tag kontakt til administrationen så vi kan se hvilke muligheder vi har for at finde en plads.

Familieforøgelse – søskendebørn

Er der en lillebror eller søster på vej, så skal de på den interne venteliste hvis I ønsker en plads til dem i institutionen, så de kan komme foran i køen når der bliver udbudt pladser. Den interne venteliste findes her.

Institutionen har søskendefortrin, men ikke søskende garanti, da vi ikke kan garantere at der er en ledig plads på det tidspunkt hvor behovet er der.

Pladser fordeles til søskendebørn efter alder. Dvs. det ældste barn får tilbudt den første plads, uafhængigt af hvor længe de har stået på ventelisten. Administrationen forbeholder sig dog retten til, i særlige tilfælde, at fravige dette.

Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud

Søskenderabat

Bopælskommunen yder søskenderabat på 50 % af den billigste plads baseret på kommunens takster. Da kommunens takster kan være lavere end institutionens vil det derfor reelt være lavere end 50 %.

Dvs. hvis du har et barn i hhv. vuggestue og børnehave så vil I modtage en rabat på børnehavebarnet. Rabatten er uafhængigt af om søskendebørnene går i samme eller forskellige institutioner/dagplejer.

 

Økonomisk friplads

Hvis din husdansindkomst er under et givet niveau, har du mulighed for at modtage økonomisk fripladstilskud. Du skal selv søge om dette via kommunens hjemmeside, institutionen er ikke involveret i processen, men modtager blot en liste fra kommunen med rabatten der skal gives videre.

 

Fuldt fripladstilskud

Nogle forældre er berettiget til ”fuld friplads”. Bemærk at der her er tale om fuld friplads baseret på kommunens takster. Dvs. hvis barnets bopælskommune har et forældrebidrag der ligger f.eks. 500 kr. under institutionens forældrebidrag, så vil I, med fuldt fripladstilskud, stadig skulle betale 500 kr. pr. måned for pladsen, uanset om den enkelte pladsanviser på kommunen må fortælle jer noget andet. Hvis du er i tvivl, så tag fat på administrationen.

 

Udbetaling af rabat/tilskud

For både søskenderabat og økonomisk fripladstilskud gælder det at barnets bopælskommune beregner beløbet og én gang månedligt sender en liste til institutionen, som herefter giver rabatten/tilskuddet videre som en reduktion i forældrebidraget. Institutionen har ingen indflydelse på eller indsigt i hvordan beløbet er fremkommet.

Afhængigt af hvornår søskendebarnet er blevet indmeldt eller fripladstilskuddet er opnået, er det muligvis ikke nået med på listen fra kommunen for den givne måned. Dertil kommer at opkrævningen fra institutionen der sendes via NETS, har deadline d. 19. hver måned kl. 12.

I de tilfælde hvor vi ikke får besked fra kommunen inden deadline vil rabatten/tilskuddet først blive medregnet måneden efter. Det er typisk kun første gang eller ifm. ændringer at der kan opstå forsinkelser.

Skift fra vuggestue til børnehave

Forældrebidraget er baseret på alder, og skifter ved indgangen til den måned hvor barnet bliver 3 år. Det er uafhængigt af det faktiske tidspunkt for rykket til børnehave.

I udgangspunktet planlægges der efter at børn der går i vuggestue også ønsker en plads i børnehaven. Forældrene kan dog altid takke nej og udmelde deres barn hvis en anden børnehave ønskes.

Hvornår et barn får tilbudt en plads i børnehaven, afhænger af hvornår der er en plads ledig. Det er vigtigt for institutionens generelle drift at alle pladser er besat, og institutionen har derfor ikke mulighed for at have en plads stående ubesat i en længere periode indtil et barn fylder tre år.

Der vil være en pædagogisk vurdering af det enkelte barn hvorefter forældrene får tilbudt den ledige plads. Forældrene har mulighed for at takke nej og håbe på at der bliver en plads ledig, der ikke på forhånd er planlagt med, på et senere tidspunkt.

Der vil dog i udgangspunktet ikke være mulighed for at fortsætte i vuggestuen efter barnet er fyldt tre år.

Ingen pladsgaranti

Institutionen har ikke mulighed for at give pladsgaranti, hverken ifht. søskendebørn eller børnehavepladser til de interne børn der går i vuggestue.

I den løbende planlægning ifm. udbud af pladser forsøger vi altid at tilrettelægge det så der er et match mellem vuggestue- og børnehavebørns årgang, så de børn der starter i skole skaber plads til de børn der skal i børnehave. Det er en kabale der skal gå op, som løbende udfordres af familier der flytter eller af andre grunde opsiger deres plads.

Langt de fleste gange finder vi løsninger eller mellemløsninger som bliver tilbudt forældrene, så der er plads til alle. Men der kan opstå situationer hvor det ikke er muligt at tilbyde en børnehaveplads eller en plads til et søskendebarn på det tidspunkt ønskes.

Dette er dog ikke anderledes fra de fleste kommunale institutioner, hvor de blot har mulighed for at tilbyde en plads i en anden institution eller hos en dagplejer i stedet.

Det kræver at institutionen har en ledig plads før den kan tilbydes.

Institutionen forbeholder sig retten til at afvige fra eller ændre de generelle retningslinjer. Der tages forbehold for fejl.

Sygdomspolitik

I Trygge Institutioner henviser vi til sundhedsstyrelsens retningslinjer om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. Læs bekendtgørelsen her og vejledningen her.

Kontaktinfo, administrationen

Spørgsmål til faktura eller økonomiske spørgsmål i øvrigt:
Mail: bogholderi@trygge.dk


Andre administrative spørgsmål

Mail: adm@trygge.dk


Spørgsmål vedr. pladsanvisning:

Mail: pladsanvisning@trygge.dk


Trygges hovednummer (omstilling til institutioner og stuer): +45 7199 6199

Direkte nummer til administrationen (bogholderi, pladsanvisning & generel administration): +45 7174 7264